" />

New update frequency - every 15 minutes on stats page!

ฤดูกาลที่ห้า - StatisticsTier 6

Warship Types
.
ประเทศ
.

Popular warships

Warship Type Popularity Win rate Avg. damage
Fusō    Fusō เรือประจัญบาน 14.7% 57.08% 62 257 กระดานผู้นำ
Bayern    Bayern เรือประจัญบาน 11.9% 56.29% 59 252 กระดานผู้นำ
Budyonny    Budyonny เรือลาดตระเวน 10.1% 55.22% 34 181 กระดานผู้นำ
Cleveland (<31.05.2018) เรือลาดตระเวน 8.9% 56.32% 30 905 กระดานผู้นำ
New Mexico    New Mexico เรือประจัญบาน 7.7% 56.99% 56 683 กระดานผู้นำ
Nürnberg    Nürnberg เรือลาดตระเวน 7.1% 53.07% 28 224 กระดานผู้นำ
Farragut    Farragut เรือพิฆาต 6.7% 58.29% 28 696 กระดานผู้นำ
Mutsuki (< 01.12.2016) เรือพิฆาต 6.5% 55.09% 27 036 กระดานผู้นำ
Aoba    Aoba เรือลาดตระเวน 5% 55.14% 31 035 กระดานผู้นำ
Molotov    Molotov เรือลาดตระเวน 3.5% 56.71% 39 705 กระดานผู้นำ
Dunkerque    Dunkerque เรือประจัญบาน 3.5% 57.06% 58 555 กระดานผู้นำ
Ognevoi (< 06.03.2017) เรือพิฆาต 3.3% 56.38% 23 347 กระดานผู้นำ
Warspite    Warspite เรือประจัญบาน 2.7% 56.05% 60 345 กระดานผู้นำ
Anshan    Anshan เรือพิฆาต 2.6% 58.51% 27 628 กระดานผู้นำ
Ryujo (<30.01.2019) เรือบรรทุกเครื่องบิน 2.3% 60.36% 48 981 กระดานผู้นำ
Independence (<30.01.2019) เรือบรรทุกเครื่องบิน 1.8% 57.67% 38 067 กระดานผู้นำ
Arizona    Arizona เรือประจัญบาน 1.4% 60.22% 63 601 กระดานผู้นำ
Leander    Leander เรือลาดตระเวน 0.4% 67.05% 44 994 กระดานผู้นำ

Tier 8

Warship Types
.
ประเทศ
.

Popular warships

Warship Type Popularity Win rate Avg. damage
Benson    Benson เรือพิฆาต 17.8% 53.2% 29 633 กระดานผู้นำ
Bismarck    Bismarck เรือประจัญบาน 11.7% 54.14% 67 501 กระดานผู้นำ
ARP Takao    ARP Takao เรือลาดตระเวน 11% 52.6% 44 982 กระดานผู้นำ
Fubuki (< 01.12.2016) เรือพิฆาต 9.8% 50.98% 28 283 กระดานผู้นำ
North Carolina    North Carolina เรือประจัญบาน 8.4% 51.46% 62 911 กระดานผู้นำ
Amagi    Amagi เรือประจัญบาน 8.2% 52.78% 68 490 กระดานผู้นำ
Tirpitz    Tirpitz เรือประจัญบาน 6.7% 50.48% 62 879 กระดานผู้นำ
Atago    Atago เรือลาดตระเวน 5.3% 55.26% 49 831 กระดานผู้นำ
Chapayev    Chapayev เรือลาดตระเวน 3.7% 52.31% 40 661 กระดานผู้นำ
Mikhail Kutuzov    Mikhail Kutuzov เรือลาดตระเวน 3.7% 53.1% 53 277 กระดานผู้นำ
Shokaku (<30.01.2019) เรือบรรทุกเครื่องบิน 2.5% 57.34% 56 357 กระดานผู้นำ
Loyang    Loyang เรือพิฆาต 2.4% 52.64% 25 956 กระดานผู้นำ
Admiral Hipper    Admiral Hipper เรือลาดตระเวน 2.1% 51.32% 37 559 กระดานผู้นำ
Mogami    Mogami เรือลาดตระเวน 2% 49.29% 38 339 กระดานผู้นำ
Tashkent (< 06.03.2017) เรือพิฆาต 1.6% 48.47% 25 917 กระดานผู้นำ
Lexington (<30.01.2019) เรือบรรทุกเครื่องบิน 1.2% 48.76% 53 396 กระดานผู้นำ
New Orleans (<31.05.2018) เรือลาดตระเวน 1.1% 49.7% 31 991 กระดานผู้นำ
Edinburgh    Edinburgh เรือลาดตระเวน 0.5% 55.46% 41 883 กระดานผู้นำ
Prinz Eugen    Prinz Eugen เรือลาดตระเวน 0.2% 51.85% 36 832 กระดานผู้นำ