New update frequency - every 15 minutes on stats page!

艦艇 - 英國


主力艦 巡洋艦 驅逐艦 航空母艦 加值艦艇
I Black Swan
Black Swan
類型: 巡洋艦
勝率: 51.3%
平均傷害: 6 234
平均擊毀: 1.01
擊毀沉沒比: 1.76
II Weymouth
Weymouth
類型: 巡洋艦
勝率: 47.6%
平均傷害: 14 475
平均擊毀: 0.63
擊毀沉沒比: 1.03
Medea
Medea
類型: 驅逐艦
勝率: 44.94%
平均傷害: 12 914
平均擊毀: 0.83
擊毀沉沒比: 1.49
III Bellerophon
Bellerophon
類型: 主力艦
勝率: 50.43%
平均傷害: 31 394
平均擊毀: 0.92
擊毀沉沒比: 1.69
Caledon
Caledon
類型: 巡洋艦
勝率: 49.8%
平均傷害: 17 743
平均擊毀: 0.73
擊毀沉沒比: 1.03
Valkyrie
Valkyrie
類型: 驅逐艦
勝率: 49.57%
平均傷害: 18 218
平均擊毀: 0.88
擊毀沉沒比: 1.38
Dreadnought
Dreadnought
類型: 主力艦
勝率: 53.35%
平均傷害: 32 353
平均擊毀: 1.06
擊毀沉沒比: 1.92
IV Orion
Orion
類型: 主力艦
勝率: 53.58%
平均傷害: 44 984
平均擊毀: 1.19
擊毀沉沒比: 2.39
Danae
Danae
類型: 巡洋艦
勝率: 52.12%
平均傷害: 21 180
平均擊毀: 0.8
擊毀沉沒比: 1.08
Wakeful
Wakeful
類型: 驅逐艦
勝率: 50.82%
平均傷害: 19 251
平均擊毀: 0.78
擊毀沉沒比: 1.14
Hermes
Hermes
類型: 航空母艦
勝率: 51.78%
平均傷害: 24 632
平均擊毀: 0.67
擊毀沉沒比: 2.23
V Iron Duke
Iron Duke
類型: 主力艦
勝率: 52.25%
平均傷害: 40 892
平均擊毀: 0.87
擊毀沉沒比: 1.63
Emerald
Emerald
類型: 巡洋艦
勝率: 49.69%
平均傷害: 20 799
平均擊毀: 0.63
擊毀沉沒比: 0.84
Hawkins
Hawkins
類型: 巡洋艦
勝率: 50.96%
平均傷害: 23 459
平均擊毀: 0.55
擊毀沉沒比: 0.8
Acasta
Acasta
類型: 驅逐艦
勝率: 50.79%
平均傷害: 18 237
平均擊毀: 0.67
擊毀沉沒比: 0.98
VI Queen Elizabeth
Queen Elizabeth
類型: 主力艦
勝率: 51.19%
平均傷害: 43 286
平均擊毀: 0.75
擊毀沉沒比: 1.4
Leander
Leander
類型: 巡洋艦
勝率: 53.62%
平均傷害: 33 287
平均擊毀: 0.87
擊毀沉沒比: 1.42
Devonshire
Devonshire
類型: 巡洋艦
勝率: 53.97%
平均傷害: 38 816
平均擊毀: 0.83
擊毀沉沒比: 1.29
Icarus
Icarus
類型: 驅逐艦
勝率: 52.29%
平均傷害: 21 863
平均擊毀: 0.73
擊毀沉沒比: 1.11
Furious
Furious
類型: 航空母艦
勝率: 51.56%
平均傷害: 39 943
平均擊毀: 0.72
擊毀沉沒比: 2.66
VII King George V
King George V
類型: 主力艦
勝率: 53.65%
平均傷害: 58 324
平均擊毀: 0.92
擊毀沉沒比: 1.81
Fiji
Fiji
類型: 巡洋艦
勝率: 54.07%
平均傷害: 42 604
平均擊毀: 0.98
擊毀沉沒比: 1.66
Surrey
Surrey
類型: 巡洋艦
勝率: 54.05%
平均傷害: 48 788
平均擊毀: 0.87
擊毀沉沒比: 1.58
Jervis
Jervis
類型: 驅逐艦
勝率: 53.41%
平均傷害: 27 689
平均擊毀: 0.84
擊毀沉沒比: 1.31
Nelson
Nelson
類型: 主力艦
勝率: 53.21%
平均傷害: 58 146
平均擊毀: 0.92
擊毀沉沒比: 1.59
VIII Monarch
Monarch
類型: 主力艦
勝率: 51.8%
平均傷害: 59 208
平均擊毀: 0.72
擊毀沉沒比: 1.33
Edinburgh
Edinburgh
類型: 巡洋艦
勝率: 52.2%
平均傷害: 41 023
平均擊毀: 0.74
擊毀沉沒比: 1.21
Albemarle
Albemarle
類型: 巡洋艦
勝率: 54.42%
平均傷害: 55 087
平均擊毀: 0.83
擊毀沉沒比: 1.46
Lightning
Lightning
類型: 驅逐艦
勝率: 53.55%
平均傷害: 33 316
平均擊毀: 0.81
擊毀沉沒比: 1.31
Implacable
Implacable
類型: 航空母艦
勝率: 49.92%
平均傷害: 55 217
平均擊毀: 0.81
擊毀沉沒比: 3.77
Vanguard
Vanguard
類型: 主力艦
勝率: 50.19%
平均傷害: 57 494
平均擊毀: 0.69
擊毀沉沒比: 1.36
IX Lion
Lion
類型: 主力艦
勝率: 51.08%
平均傷害: 74 016
平均擊毀: 0.73
擊毀沉沒比: 1.52
Neptune
Neptune
類型: 巡洋艦
勝率: 51.27%
平均傷害: 49 915
平均擊毀: 0.76
擊毀沉沒比: 1.21
Drake
Drake
類型: 巡洋艦
勝率: 56.4%
平均傷害: 77 063
平均擊毀: 0.92
擊毀沉沒比: 2.03
Jutland
Jutland
類型: 驅逐艦
勝率: 53.46%
平均傷害: 39 063
平均擊毀: 0.81
擊毀沉沒比: 1.47
X Conqueror
Conqueror
類型: 主力艦
勝率: 51.18%
平均傷害: 103 792
平均擊毀: 0.87
擊毀沉沒比: 1.91
Minotaur
Minotaur
類型: 巡洋艦
勝率: 50.52%
平均傷害: 64 839
平均擊毀: 0.93
擊毀沉沒比: 1.56
Goliath
Goliath
類型: 巡洋艦
勝率: 54.9%
平均傷害: 93 865
平均擊毀: 0.95
擊毀沉沒比: 2.13
Daring
Daring
類型: 驅逐艦
勝率: 52.9%
平均傷害: 46 325
平均擊毀: 0.85
擊毀沉沒比: 1.46
Audacious
Audacious
類型: 航空母艦
勝率: 50.66%
平均傷害: 83 769
平均擊毀: 1.02
擊毀沉沒比: 4.91

其他戰艦

Campbeltown
Campbeltown
階級: III
勝率: 53.05%
平均傷害: 21 080
平均擊毀: 0.92
擊毀沉沒比: 1.34
Exeter
Exeter
階級: V
勝率: 54.73%
平均傷害: 30 431
平均擊毀: 0.8
擊毀沉沒比: 1.25
Ark Royal
Ark Royal
階級: VI
勝率: 54.53%
平均傷害: 43 875
平均擊毀: 0.95
擊毀沉沒比: 3.47
London
London
階級: VI
勝率: 51.35%
平均傷害: 36 516
平均擊毀: 0.75
擊毀沉沒比: 1.15
Gallant
Gallant
階級: VI
勝率: 52.45%
平均傷害: 25 531
平均擊毀: 0.8
擊毀沉沒比: 1.28
Warspite
Warspite
階級: VI
勝率: 52.33%
平均傷害: 45 587
平均擊毀: 0.89
擊毀沉沒比: 1.66
Duke of York
Duke of York
階級: VII
勝率: 51.69%
平均傷害: 53 393
平均擊毀: 0.87
擊毀沉沒比: 1.55
Belfast
Belfast
階級: VII
勝率: 58.95%
平均傷害: 48 743
平均擊毀: 1.11
擊毀沉沒比: 2.09
Hood
Hood
階級: VII
勝率: 53.01%
平均傷害: 52 403
平均擊毀: 0.88
擊毀沉沒比: 1.69
Cossack
Cossack
階級: VIII
勝率: 52.61%
平均傷害: 35 073
平均擊毀: 0.82
擊毀沉沒比: 1.37
Cheshire
Cheshire
階級: VIII
勝率: 57.67%
平均傷害: 54 469
平均擊毀: 0.8
擊毀沉沒比: 1.52
Indomitable
Indomitable
階級: VIII
勝率: 52.8%
平均傷害: 68 012
平均擊毀: 1.03
擊毀沉沒比: 5.44
Thunderer
Thunderer
階級: X
勝率: 51.09%
平均傷害: 98 910
平均擊毀: 0.87
擊毀沉沒比: 1.76